Forælder til ung i terapiforløb

Forælder til ung i terapiforløb

Kære forælder

Vi har skrevet denne tekst til dig, der har dit barn i samtaleforløb hos os i UngTerapi. Det er rigtig vigtigt, at du orienterer dig i rammerne for samtaleforløbet, så du bedst muligt kan støtte op omkring dit barn i terapien.

Har du yderligere spørgsmål, så tag en snak med psykologen.

 

Etik

Ud over at overholde lovgivningen, har psykologen også en forpligtelse til at handle etisk forsvarligt. Etik er dog altid subjektive overvejelser, hvor psykologen tager de forskellige etiske perspektiver op til vurdering.

Tillid

Psykologen værner meget om klientens tillid til psykologen og det fortrolige rum. Derfor vil psykologen altid indhente samtykke til al udveksling af information fra samtaleforløbet. I tilfælde hvor den unge er under 15 år, eller giver samtykke til videregivelse af informationer til forældre eller andre, vil psykologen kun videregive informationer, der er nødvendige.

Når der er kommunikation mellem psykologen og forældrene, bør den unge i de fleste tilfælde blive oplyst om dette, medmindre andet vurderes.

Forskellige formål med samtaleforløbet

Idet samtaleforløbet omhandler den unge, vil den unges egen agenda og forståelse af forløbet sættes i centrum. Forældrenes perspektiv, er dog også vigtige for psykologen at have med, da det kan give psykologen vigtig viden om den unges situation.

Det er generelt vigtigt, at der er enighed om, hvad tiden i samtalerne bruges på. Da dette både er afhængigt af hvad den unge har behov for at tale om, progressionen i samtaleforløbet og pludselige hændelser, kan samtaleemnet være meget forskelligt. Derfor er det vigtigt, at forældre har tillid til psykologens faglighed, og giver plads til det terapeutiske arbejde.

Opstår der usikkerheder omkring dette, er det en god idé at bede om en forældresamtale, så samarbejdet kan styrkes.

Diagnosticering

En psykolog diagnosticerer ikke, medmindre de har myndigheden til det i psykiatrien.

Psykologen har dog en stor viden om psykiske diagnoser, hvorfor det også er psykologens pligt at give udtryk for en diagnosemistanke, hvis denne er underbygget. Psykologen kan derfor også råde klienten til at undersøges videre i psykiatrien eller ved egen læge. Til dette formål har psykologen mulighed for at gøre brug af forskellige godkendte testredskaber, der kan kvalificere diagnosemistanken.

Manglende fremmøde

Ved for sent afbud, dvs. afbud senere end dagen før samtalen, kl 9, opkræves et afbudsgebyr på samtaleprisen.

Det anbefales, at der i mellem forældre, ung og psykolog aftales, at manglende fremmøde rapporteres tilbage til forældrene, hvis samtalerne betales af forældrene.

 

Generelt om samtaleterapi

Der er nogle grundlæggende aspekter af samtaleterapien, der er vigtige at være forberedt på, når dit barn starter i forløb hos os.

Terapiegnethed

Det er vigtigt, at den unge får så meget som muligt ud af samtaleforløbet, og derfor er den unges terapiegnethed meget vigtigt. Her kigger vi særligt på, om den unge har mulighed for at reflektere over sig selv, og forstår mere abstrakte sammenhænge. Selvom psykologen altid vil tilpasse samtalerne til den unge, er det stadig vigtigt, at den unge har mulighed for at reflektere over egen situation, og fx kunne analysere egne tanker og følelser sammen med psykologen.

Motivation for samtaleforløbet er også meget vigtigt, da dette er afgørende for, hvor engageret den unge vil være i samtalerne. Forstår den unge hvorfor han/hun skal i samtaleforløb, og mener han/hun at der kan opnås noget ved det? Det er meget vigtigt, at du som forælder får taget en god snak med den unge om dette, for at sikre det størst mulige udbytte af samtalerne.

Forløbets længde

Det er altid svært at sige, hvor længe et samtaleforløb varer. Nogle har behov for mange samtaler, hvor der arbejdes i dybden med mange forskellige problematikker, mens andre har behov for færre samtaler. Dette forhandles løbende mellem psykologen, den unge og dig, som forælder.

Forskningen peger dog også på, at der som min. er behov for 5 samtaler, for at skabe en forandring. Derfor anbefaler vi, at både du og den unge, lader der gå nogle gange, før I vurderer, om samtaleforløbet er den rigtige hjælp.

Afslutning af samtaleforløbet

Forløbets længde, er en forhandling mellem den unge og psykologen, hvor du selvfølgelig også spiller en rolle. Den unges oplevelse af samtaleforløbets fortsatte nødvendighed, vil altid vægtes højt af psykologen. Tal med psykologen om det, hvis du har spørgsmål til dette.

 

 

Understøttelse af forløbet

Går dit barn under 18 år i samtaleforløb hos os, spiller du som forælder ofte en vigtig rolle i behandlingsforløbet. Det er dog vigtigt at du sammen med psykologen aftaler, hvordan du bedst muligt kan understøtte den unges forløb, og kender din rolle.

Involvering og engagement

Det er meget forskelligt fra forløb til forløb, og individuelt fra ung til ung, hvor meget der er behov for din involvering i terapiforløbet. Aftal derfor med psykologen om løbende kommunikation, hvis der i løbet af samtalerne opstår behov for din forælder-involvering, og hvordan du hjælper bedst muligt.

Ønsker du forælder-ung samtaler, som er en fælles samtale med den unge, så hiv fat i psykologen. Husk dog, at den unge skal give samtykke til alle former for udvekslinger af information fra den unges samtaleforløb, så dette skal afklares fra start.

Det er også muligt med forældresparrende samtaler uden den unge, hvor I som forældre kan få sparring og rådgivning på jeres rolle som forældre til den unge. Husk dog, at psykologen ikke kan udveksle information fra samtaleforløbet med den unge, hvis den unge ikke ønsker det. En sparringssamtale vil dog stadig i dette tilfælde kunne give mening, det vil blot være Jeres roller som forældre, der er i centrum.

Kommunikation uden om samtalerne

Når der skal aftales nye tider mm., vil psykologen løbende kontakte dig, hvis du som forælder er angivet som kontaktperson. (Der er også unge under 18, som selv står som kontaktperson). Der kan dog til tider også være andre ting, du som forælder kan ønske at drøfte med psykologen. Her er det muligt at afklare mindre ting over tlf. eller mail, men er det dog større udfordringer, der kræver tid og uddybelse, anbefales det, at du booker en forældresparring med psykologen.

Det er naturligt, at du som forælder kan sidde tilbage med mange følelser og dilemmaer, i relation til den unges samtaleforløb, og det kan her være rigtig vigtigt, at have en tilbundsgående samtale med psykologen om dette.

Information om den unge, der gives af dig som forælder uden om samtalerummet, er psykologen etisk forpligtet til at videregive til den unge, så samtalerummet kan forblive transparant og tillidsfuldt.

Det private rum

Husk, at samtalerne med psykologen foregår i et privat rum, som den unge ikke nødvendigvis har lyst til at tale om. Derfor anbefales det ikke, at du som forælder udspørger den unge efter samtalerne, men snarere at du fortæller åbent, at du altid gerne vil tale om det, når den unge har lyst. Særligt i starten, er det vigtigt at den unge føler, at samtalerummet er fortroligt, så den unge selv kan mærke, hvor åben han/hun har lyst til at være omkring det.

Hjælp med at implementere

I visse samtaleforløb, kan du som forælder være en vigtig ressource ift. at hjælpe den unge med at implementere forandringerne i sit liv. Gennemgår den unge fx et angstforløb, kan du spille en vigtig rolle i at hjælpe den unge med at eksponere sig for forskellige situationer, og minde den unge om vigtige refleksioner fra samtalerne. Grundlæggende set, er det altid vigtigt, at du viser den unge, at du tror på at samtaleforløbet vil hjælpe den unge, og at du støtter op, når det er svært at være i.

 

 

Jura

Lovgivningen ser forskellig ud, alt afhængigt af, hvorvidt den unge er under 15, ml. 15-18 eller over 18.

Tavshedspligt

Tavshedspligt er en grundpille i det terapeutiske rum, som psykologen er forpligtet til at beskytte så meget som muligt, da den udgør fundamentet for klientens tillid til psykologen. Som udgangspunkt, har psykologer tavshedspligt ift. alt det, der fortælles i et samtaleforløb. Der kan dog godt gælde nogle særlige undtagelser.

Gældende for alle: Psykologen har pligt til at bryde sin tavshedspligt, hvis psykologen får kendskab til klare intentioner om at gøre alvorlig skade på sig selv eller andre.

Under 15: Psykologen kan oplyse forældrene om alvorlige bekymringer for den unge, uden den unges samtykke. Dette kan fx være bekymringer vedr. misbrug, skadeligt miljø, eller mistanke om en diagnose. Det er dog altid en faglig vurdering fra psykologens side, baseret på om det vil gavne eller skade den unges samlede situation. Er dit barn under 15 år, vil vi bede dig om også at læse denne tekst, om etik, jura og hvordan du bedst støtter op når en ung teenager skal i terapiforløb.

Ml. 15-18: Her skal den unge give samtykke til, at psykologen videregiver oplysninger til forældre.

Over 18: Den unge er lovgivningsmæssigt fuldt uafhængig af forældrene.

Underretningspligt

Psykologer har underretningspligt over for de unge under 18 år, og skal slå alarm, hvis vedkommende fx får kendskab til misbrug og vold i miljøet omkring den unge, eller der fx er kendskab til suicidal adfærd.

Der kan også underrettes på baggrund af anden form for mistrivsel, men dette vil altid være en faglig vurdering fra den enkelte psykolog, om hvorvidt dette kan skade eller gavne den unges generelle situation.

Underretninger bør altid laves i samarbejde med forældrene, medmindre det i særlige tilfælde vurderes, at dette kan være skadeligt for den unge.

Aktindsigt

Autoriserede psykologer har pligt til at føre journal over samtaleforløbet, hvor journalen gemmes i 5 år.

Unge under 15 år: Forældre har ret til aktindsigt i journalen, uden den unges samtykke.

Unge over 15 år: Den unge skal samtykke, for at forældre får adgang til journalen.

De eneste, der herudover automatisk har ret til at se journalen er juridiske dommere, skattemyndighederne og forsikringsselskaber (der gives samtykke, ved oprettelse af forsikring).

OBS: Samtykke til samtaleforløbet

Unge under 18 år: Her skal forældre give samtykke til samtaleforløbet. Er forældre gift, kræver det blot mundtligt samtykke fra den ene forælder. Er forældre skilt, men deler forældremyndigheden, kræves samtykke fra begge parter – mundtligt eller skriftligt. Har én forælder den fulde forældremyndighed, er det denne forælder, der skal samtykke til samtaleforløbet.

Det er generelt vigtigt, at begge forældre er enige om den unges samtaleforløb, da uenigheder kan skabe problemer for forløbet.

Er det en forælder der betaler for samtaleforløbet, har denne forælder også ret til at vide, at den unge går i et samtaleforløb.

 

 

Samtaletyper hvor forældre er med

Individuelle samtaler: Samtaler mellem den unge og psykologen. 55 minutter. Der er mulighed for tilskud fra Sygeforsikring “Danmark” for samtaler hos autoriserede psykologer. Læs mere her >

Forælder-ung-samtaler: Forælder-ung-samtaler er fælles samtaler mellem psykolog, forælder og den unge. Den unge skal give samtykke til alle former for udvekslinger af information fra den unges samtaleforløb, så dette skal afklares fra start. Koster 1.300 kr for 55 minutter. Psykologen kan vælge at opdele samtalen, så en del af samtalen kun er med den unge. Læs mere her >

Forældrepakken: Består af fem samtaler hvor udgangspunktet er, at første og femte samtale er forælder-ung-samtaler. Psykologen kan vælge at opdele forælder-ung-samtalerne, så en del af samtalen kun er med den unge. Læs mere her >

Forældresparring: Her kan I som forældre have forældresparrende samtaler uden den unge, hvor I som forældre kan få sparring og rådgivning på jeres rolle som forældre til den unge. Husk dog, at psykologen ikke kan udveksle information fra samtaleforløbet med den unge, hvis den unge ikke ønsker det. En sparringssamtale vil dog stadig i dette tilfælde kunne give mening, det vil blot være Jeres roller som forældre, der er i centrum. Koster 1.300 kr. for 55 minutter, og 1.800 kr for 90 minutter. Deltager begge forældre, anbefaler vi at I booker 90 minutter. Læs mere her >

Familieterapi: Familieterapi er en terapiform, som løsner konfliktfyldte relationer og bryder uhensigtsmæssige mønstre i familien. Læs mere om familieterapi.

Har du spørgsmål?

Vil du gerne ringes op?

Telefontider:
Mandag: 10.30-14.30
Tirsdag: 10.00-14.00
Onsdag: 08.00-12.00
Torsdag: 10.00-14.00
Fredag: 9.00-13.00

Skriv din besked her:

Vi har tavshedspligt og behandler selvfølgelig din henvendelse fortroligt. Læs vores privatlivspolitik. Der kan gå et øjeblik fra du har sendt, til den er gået igennem. Hav venligst tålmodighed. :-)